Intruders from northeast melted the coffin and took its copper. A shepherd seeking his dropped sheep burned the place, the hearth lasted 90 times and will not be extinguished.Thông thường các kỹ sư, khoa học gia và các nhà toán học thì lại rất là tự hào về kiến thức và thành tích của họ, nên một số có th… Read More